Házirend

Házirend

 

Kedves Vendégeink, az Elixir Fitness egy zártkörűen működő klub, ezért kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat, a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
 

1.      Személyes adatok kezelése:

 

1.1.         Az üzemeltető az Elixir Fitness sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet.

1.2.         Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az Elixir Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

1.3.         Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is!

1.4.         Az első belépéskor az Elixir Fitness munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget a visszaélések elkerülése érdekében személyes fényképes igazoló dokumentum felmutatásra kérni.

1.5.         A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a fényképes igazolvány bemutatását, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

1.6.         Amennyiben az Elixir Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

 

2.      Az Elixir Fitness egész területén TILOS:

 

2.1.         a dohányzás!

2.2.         ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

2.3.         drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

2.4.         minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

2.5.         bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!

2.6.         az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése.

 

3.       Speciális szabályok:

 

3.1.         A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

3.2.         Az Elixir Fitness teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül!

3.3.         Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mellőzendő!

3.4.         A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!

3.5.         A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe az Elixir Fitness szolgáltatásait.

3.6.         Diák kedvezményre csak 27 éven aluli, érvényes matricával ellátott nappali diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

3.7.         Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

3.8.         Intézményi kedvezményre csak azon vendégeink jogosultak, akik munkáltatójával az Elixir Fitness szerződésben áll és ezt igazolni tudják.

3.9.         Az Elixir Fitness hitelkeretet biztosíthat az edzés ideje alatt, a bérlettel rendelkező vendégek részére a büfében történt fogyasztásra, amelyet távozás előtt a hitelkeretet igénylő köteles kiegyenlíteni. Amennyiben, ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, az üzemeltető engedélyével a következő belépésig fenntartható.

 

4.      Általános szabályok:

 

4.1.         Az Elixir Fitness területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.

4.2.         Az Elixir Fitness területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!

4.3.         A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

4.4.         Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.

4.5.         Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!

4.6.         Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.

4.7.         A csoportos órákra előre be kell jelentkezni az online bejelentkezési felületen. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

4.8.         Csoportos órákra a bejelentkezés kötelező. A foglalás lemondását az óra kezdete előtt egy órával online óralemondással, személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni.

4.9.         Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

4.10.       Az Elixir Fitness egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

4.11.       Az Elixir Fitness szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével veheti igénybe. A terem területén 10 év alatti gyerek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

4.12.       Az Elixir Fitness nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni.

4.13.       Az Elixir Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

4.14.       A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

4.15.       Kerékpárt csak a nyitott parkoló biciklitárolójában lehet elhelyezni!

4.16.       E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

 

5.      Felelősség vállalás:

5.1.    Az  Elixir Fitness nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

5.2.    Az Elixir Fitness nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

5.3.    A talált tárgyakat minden vendég az Elixir Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni!

5.4.    A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

5.5.    Az Elixir Fitness területén parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!.

6.      Öltöző, szolárium előtér

6.1.    Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szolárium előtérben papucs használata kötelező.

6.2.    A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

6.3.    A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

6.4.    A szoláriumot általános szoláriumozási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

6.5.    Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.

6.6.    A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

6.7.    Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

7.      Recepció

7.1.    A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

7.2.    A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

7.3.    Az Elixir Fitness recepciójában csak az Elixir Fitness alkalmazottai tartózkodhatnak!

7.4.    Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag egyéb fizetési eszköz ellenében.

7.5.    Az igénybe vett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción, személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni.

8.      Rendkívüli esemény

8.1.    A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Az Elixir Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

o       Mentők (baleset esetén):104

o       Tűzoltóság (tűz esetén): 105

o       Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107

o       Általános segélyhívó (bármely esetben):112

9.      Szabálytalan viselkedés esetén

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.